Milan Zver, nosilec liste SDS, Slovenia

1. Kaj vam pomeni vseživljenjsko učenje?

Sodobni človek danes v življenju zamenja poklic enkrat ali večkrat oziroma znotraj svojega poklica opravlja različna dela. To počne včasih zato, ker je zaradi socialnih okoliščin primoran, včasih pa ga poklicne okoliščine izzivajo k novim projektom, ki zahtevajo dodatno znanje. Vseživljenjsko učenje ni več le nuja, temveč stil življenja.

2. Kako boste podprli razvoj izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, če boste izvoljeni?

V okviru svojega delovanja kot evropski poslanec bom podpiral vse aktivnosti v parlamentu in Evropski komisiji, ki bodo ustvarjale dobre pogoje za razvoj VŽU. Tako kot doslej bom skrbel, da bodo slovenski državljani ažurno obveščeni o aktivnostih v zvezi z VŽU v EU prostoru. Sam bom odpiral ta vprašanja in predlagal nove rešitve. Predlagal bom zlasti najugodnejše pogoje za mobilnost učiteljev in vzgojiteljev.

3. Kako je mogoče po vašem mnenju vključiti ranljive skupine( starejše, priseljence in druge) v VŽU in tako podpreti njihovo vključitev v družbo?

Migrantom je potrebno omogočiti kakovostno in cenovno dostopno ali subvencionirano učenje slovenskega jezika in kulture, jim omogočiti in jih spodbujati, da aktivno spoznavajo slovensko kulturo, jih vključevati v različna kulturna in športna ter druga društva.

Starejšim je potrebno nuditi storitve v medgeneracijskem dialogu, jih vključevati v društva ter ta povezovati z okoljem. Starejši morajo biti intelektualno, socialno, kulturno in športno aktivni. Družba mora zagotoviti tako okolje, da bo to možno. Povezovanja po omrežjih širom EU ter potovanja in medsebojno spoznavanje bo zagotavljajo njihovo aktivnost.

4. Kako ocenjujete vlogo neformalnega izobraževanja odraslih pri uresničevanju EU izobraževalne politike?

Neformalno izobraževanje odraslih ima v EU velik pomen in še pridobiva vedno na veljavi.

5. Kako boste podprli akterje civilne družbe pri izobraževanju odraslih?

V EU parlamentu bom poudarjal njihovo vlogo ter poskušal organizirati srečanje na temo izobraževanja odraslih v Evropskem parlamentu.

6. Bi podprli Evropsko kampanjo za učenje odraslih in kako?

Pri svojem delu z evropsko zakonodajo bom kot član odbora za Kulturo in izobraževanje podpiral predloge, ki bodo pripomogli k uresničitvi evropske kampanje za učenje odraslih. Tudi v stikih s predstavniki drugih evropskih inštitucij se bom zavzemal za Evropsko kampanjo za učenje odraslih.