Vlado Čuš, Zeleni Slovenije, Slovenia

1. Kaj vam pomeni koncept vseživljenjskega učenja?

Svet se danes spreminja hitreje, šolski sistem temu težko sledi. To od posameznika zahteva veliko mero prilagajanja in posledično veliko znanja in izkušenj. Zato vsak dan bolj govorimo v strokovnem in laičnem diskurzu o vseživljenjskem učenju, kompetencah in pridobivanju znanj na neformalne načine. Če želimo v Sloveniji doseči ambiciozne cilje (npr. bolj učinkovito vključevanje v projekte v okviru EU, kot enega najbolj konkurenčnih gospodarstev na Svetu, ki temelji na znanju), moramo našim državljanom in državljankam omogočiti pridobivanje znanj, ki so potrebna v 21. stoletju. Slovenija mora po našem programskem stališču pospešiti aktivnosti za širšo uvedbo koncepta vseživljenjskega učenja.

Srž koncepta vseživljenjskega učenja pa bi moral biti v povezovanju tako ekonomskih kot tudi humanističnih ciljev. Sem pa mnenja, da bi se moral večji del ljudi odločiti za že obstoječe možnosti učenja in že zaradi evolucijskih razlogov nenehno iskati nova znanja, saj se vse okoli nas ves čas razvija in spreminja.

2. Kako boste podprli razvoj izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, če boste izvoljeni?

Usmerjanje vseživljenjskega učenja v korist gospodarske rasti in konkurenčnosti ni napačno, toda za dosego ciljev na področju socialne kohezije in družbenega napredka je potrebno tudi učenje za osebni razvoj, spoznavanje kultur, tolerantnosti in aktivnega državljanstva. To so sicer tudi cilji Evropske unije, njenih strateških dokumentov in koncepta vseživljenjskega učenja, ampak še vedno je glavni cilj konkurenčno gospodarstvo. Srž koncepta vse življenjskega učenja bi moral biti ravno v povezovanju tako ekonomskih kot tudi humanističnih ciljev. Ker imam bogate osebne izkušnje na tem področju, se bom lahko aktivno vključil v izboljševanje dostopnosti in kakovosti vseživljenjskega učenja tako v Sloveniji kot v EU.

3. Kako je po vašem mnenju in v skladu z vašimi izkušnjami mogoče različne ranljive ciljne skupine (starejše, priseljence in druge) vključiti v vseživljenjsko učenje in tako podpreti njihovo vključitev v družbo?

Vsakemu od teh posameznikov je potrebno omogočiti vključevanje v dostopne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja. tako bomo tudi kot družba hitreje premagovali probleme na področju brezposelnosti, sociale, kulture in zdravja. Potrebna bo nadaljnja sprememba šolskega sistema, da bo lahko sprejel koncept, da se vsi učimo in izobražujemo vse življenje ne glede na starost

Omenjene skupine je potrebno seznaniti z prednostmi, ki jih prinaša izobrazba in položajem, v katerem bodo po končanem šolanju ali pridobitvi določenega znanja ali kompetenc ter možnostmi ki se jim bodo odprle zaradi pridobitve novih znanj. Vsak človek ima v sebi potrebo po sodelovanju z drugimi, tako da mu je to potrebno omogočiti in ga spodbujati v največjem možnem obsegu.

4. Kako ocenjujete vlogo neformalnega izobraževanja odraslih pri uresničevanju evropske izobraževalne politike?

Z obstoječimi viri je pokrit predvsem sistem formalnega izobraževanja. veliko dela še nas vse skupaj čaka na področju neformalnega izobraževanja in pri priložnostnem učenju.

Izpostavil bi globalni cilj, po katerem naj država prebivalcem omogoča izobraževanje in učenje za osebnostni razvoj, za družbene vloge in za družbeno blaginjo. Iz tega globalnega cilja pa naj izhajajo operativni cilji, ki naj določajo, kakšen del proračuna bomo za te namene odobrili in koliko odraslih ljudi bomo vključili v neformalne, splošno-izobraževalne programe na področju izobraževanja, kulture, zdravstva in na drugih področjih (varstvo okolja, socialno varstvo, kmetijstvo ipd.).

V vsakem primeru gre za pobudo, ki bo imela pozitivne posledice za velik krog ljudi, ki v preteklosti niso bili deležni koristi imeli možnosti za takšno iniciativo. V današnjem času pa pomeni biti izobražen, imeti komparativno prednost pred drugimi za zasedbo delovnih mest, ki so bolje plačana in tudi bolj cenjena in zaželena.

5. Kako boste podprli akterje civilne družbe pri promociji izobraževanja odraslih ?

Moja podpora bo temeljila predvsem na tistih področjih, ki so jih akterji predhodno dobro analizirali in so povezani z tematiko in cilji, ki jih tudi sam zastopam ter v njih osebno verjamem.

Gre za področje trajnostnega razvoja družbe kot celote, izpostavljam vodo, hrano in energetiko, ki bodo temelj preživetja človeka v enaindvajsetem stoletju.

6. Bi podprli Evropsko kampanjo za izobraževanje in učenje odraslih in če da, kako ?

V kolikor bi imel to možnost, bi z velikim veseljem sodeloval pri promocijah in aktivnostih povezanimi z izboljševanjem življenjskega standarda odraslih, kamor sodi tudi dostopnost vseživljenjskega učenja. Konkretno bi to pomenilo, da bi podprl vsako potezo, ki bi težila k razvoju in napredku in bi imela dobro osnovo za udejanjanje v realnem življenju.